İyzico 3 yıl içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor

Türkiye’de finansal tekno­loji sektöründe teknoloji ve dijitalleşmenin de hız­lanmasıyla büyümesine devam ediyor. Geçen yıl 215 milyon iş­lem adedine ve 130 milyar lira­lık bir hacme ulaştıklarını söyle­yen iyzico CEO’su Orkun Saitoğ­lu, “Üye iş yeri sayımız 2023’te 120 bine çıktı. Dijital cüzdanı­mızı kullanan bireysel kullanı­cı sayımız 6 milyona çıktı. Bu rakamı önümüzdeki üç yıl içe­risinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Paynet’i satın al­ma motivasyonumuzun arkasın­da sektör liderliğimizi güçlen­dirmek yatıyor. iyzico’nun ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektöründe daha da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Prosus’un küre­sel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önünde bu­lundurduğumuzda, Paynet ile at­tığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanında­ki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışı­ğında yaptığımız bir satın alma oldu” diye konuştu.

Yeni odak alanlarınız neler olacak? Dijitalleşme ve ürün geliştirme konusundaki he­defleriniz neler?

Pazarın en büyük oyuncuları­nın başında geliyoruz. Ana he­deflerimiz arasında paydaşları­mız ve ekosistemimiz için yep­yeni dijital bir dünyaya ulaşmak yer alıyor.

Gündemi ve trendle­ri takip eden bir ekosisteme sa­hibiz. Bu ödeme ekosisteminde kullanıcılarımızın aradıklarını bulacakları, onlara fayda sağla­yan ve kazandıran bir döngü ola­cak.

Dijitalleşme yoluyla özel­likle KOBİ’lerin performans ve verimliliklerinde sağlanacak ar­tışın ülkemizin ekonomik büyü­mesi açısından da öneminin far­kındayız.

Dijitalleşmeyi ve teknolojik trendleri odağımıza alarak, KO­Bİ’lerin büyümesi için onlara yol arkadaşı olacağız. Geçen yıl üye işyerlerimiz için finansmandan raporlamaya, nakit yönetimin­den pazarlama ve CRM araçla­rına kadar pek çok çözüme kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak çözümler üretmeye başladık. Bu yıl da çalışmaları­mızın çıktılarını alacağımız bir dönem olacak. Son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uç­tan uca sahiplenip ödeme opsi­yonlarımızı geliştiriyoruz.

Online alışverişin yanı sıra iy­zico Cep POS ürünüyle alıcı ve satıcıyı fiziksel ortamda da bu­luşturan iyzico’nun bu alanda­ki yatırımları da devam edecek. Perakende kanalında rafta, re­yonda ve kapıda ödeme alma de­neyimini iyileştirecek çözüm­ler üzerinde çalışıyoruz. Üye iş­yerlerimizin hem fiziki hem de internet mağazalarındaki tüm ödeme alma işlemlerini tek pa­nelden kontrol edebilmeleri için çalışıyoruz. Çoklu kanallardaki tüm finansal ihtiyaçlarını ve na­kit akışlarını kolayca yönetebi­lecekleri uçtan uca servisler sağ­layacağız.

Paynet’in satın alması tüm hedeflerimize ulaşmak adına önemli kazanımlar sağlayacak. Bu açından verimli bir süreç ola­cağına inanıyoruz.

Uzun vadede stratejik viz­yonunuz ve şirketin geleceği­ne ilişkin görüşleriniz nedir?

iyzico, üye işyeri ve bireysel kullanıcı arasında ödeme alın­masını sağlayan güven köprü­sü görevini üstleniyor. İlk 10 yı­lımızda her iki paydaşımız için ödemeleri güvenle dijitalleştir­dik, buradaki hedefimizi loko­motif ürün ve hizmetlerimizle tamamladık.

Ancak artan rekabet ile ve bah­settiğimiz gibi özellikle KOBİ’ler için dijitalleşmek ve dönüşüme uyum sağlamak kaçınılmaz oldu. iyzico olarak üye işyerlerimize bu alanda da destek olmayı ken­dimize hedef ve amaç edindik.

KOBİ’lerimizin büyüme yol­culuklarında dijitalleşmeleri ve rekabette ayakta durabilmeleri için hazırladığımız yeni ürün ve paket hizmetlerini onlarla çok yakında buluşturacağız.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinde çözülecek daha çok problemler olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple finansal hizmetleri demokratik­leştirme vizyonunda yol almaya devam edeceğiz.

İşlerini büyütmelerinde, yurt­dışına satış yapma noktasında, sağlıklı rekabet edebilmelerin­deki ürün gammızı da genişlet­mek istiyoruz.

Bireysel kullanıcılarımız için de e-ticaret tarafında güvenle alışveriş yapabilecekleri çözüm­ler geliştirdik.

Finansal kapsayıcılığın ar­tacağı çözümleri hem üye işye­ri ağımızda hem de tüketici ağı­mızda bir biriyle rahat bir şekilde ticaret yapabilmeleri için çalış­malar yapacağız. Finansal çö­züm esnekliğinden faydalanabi­lecekler ürünler geliştirtirmeye devam edeceği.

iyzico-Paynet birleşmesiyle hizmet verdiğimiz markaların, holdinglerin ağı çok daha faz­la gelişecek. Dolayısıyla bu yeni üyelerimizin başka problemle­rine odaklanıp yeni çözümler ge­liştirebiliriz.

Dijitalleşme ile beraber finan­sal teknolojiler pazarının daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yeni projelere ihtiyaç ol­duğunu biliyoruz.

Gelecekte ürün ve hizmet­lerde nasıl bir değişiklik bek­leniyor? Neler hedefliyorsu­nuz?

Dijitalleşme yolculuğumuz­da sürekli değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Hem dış hem iç müşterilerimi­ze daha iyi çözümler sunmamızı sağlayacak teknolojileri, çalışma metotlarımıza ve iş modelleri­mize entegre etmek için hazırla­dığımız planlamalarımız ve he­deflerimiz var.

Bireysel kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştir­mek önceliklerimiz arasında yer alıyor: Alışverişin avantajlı dün­yası ile buluşturmaktan bahse­debiliriz. Günümüzde dijitalleş­me ile fiziksel bağımlılıklardan uzaklaşarak mobil halde yaşama isteğimizin artığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Bu isteğimiz birçok alışkanlık gibi finansal hizmetlere de yan­sıdı ve devrim niteliğinde geliş­meleri ortaya çıkardı. Fiziki kart kullanımının oldukça azaldığı, kusursuz bir alışveriş deneyimi sunma hedefi ile büyüyen dijital cüzdanımızın daha aktif kulla­nılması çalışmalarına odaklan­mış durumdayız. Kullanıcıları­mızı tüm ödeme sürecinde uçtan uca dijital bir deneyim bekliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir